Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Utworzenie strony informacyjnej o turystyce kolejowej w Wielkopolsce

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

z dnia 07.09.2012 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie                                          pn: Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski , który jest elementem realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II –Turystyka  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1           Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załącznik nr 2           Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>

Załącznik nr 3           Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  Wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

Załącznik nr 4           Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi Wytycznymi Instytucji                                                            ZarządzającejWielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013                                          Beneficjentów w zakresie informacji i promocji <<pobierz>>                                

Załącznik nr 5           Wykaz wykonanych usług  <<pobierz>>

Załącznik nr 6           Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Wielkopolskim na lata 2007 –2013 <<pobierz>> 

Załącznik nr 7           Program Promocji Turystycznej Województwa Wielkopolskiego <<pobierz>>

Załącznik nr 8           Program Rozwoju Produktów Turystycznych Wielkopolski <<pobierz>>

Załącznik nr 9            Wyniki badań ruchu turystycznego  w Wielkopolsce w roku 2011 – 2013 – wielkość, struktura                                   oraz ocena jakości usług turystycznych i określenie turystycznego wizerunku Wielkopolski –                                     opracowanie wyników I tura badania (rok 2011) <<pobierz>>

Załącznik nr 10          Księga znaku LOGO Wielkopolski <<pobierz>> 

 


Pozostałe zamówienia publiczne