Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szla

 

 

 

**********************************************************************************************

„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń.”

 

Numer ogłoszenia: 151621-2016
Data zamieszczenia: 22.07.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 22.07.2016 - 11.08.2016 r.

Kontakt:  Dobiesława Dembecka, Biuro Projektu WOT, tel. 61/66-45-239, dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

 

 

 

***********************************************************************************************

Poznań, dnia 7 września 2016r.

   

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postępowanwiu

 

 

 

Znak postępowania: l.dz. 315/2016

 

 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń.”

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód – zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Promedia
Ewa Jędrychowska-Matusiak

ul. Bracka 2
15-239 Białystok

 

UZASADNIENIE WYBORU:

 

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – A) Cena brutto oferty, B) Termin wykonania zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

 

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium A

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium B

Termin wykonania zamówienia

Razem pkt

1

Promedia Ewa Jędrychowska-Matusiak

ul. Bracka 2, 15-239 Białystok

 

70,00 pkt

15,00 pkt

85,00 pkt

2.

ROTOMAT SP. Z O.O.

ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

 

 

Nie podlega ocenie

 

Nie podlega ocenie

 

Nie podlega ocenie

 

3

 

GZD Sp. z o.o. sp. k.

(dawniej: „GIERA” Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera spółka jawna)

ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna

 

22,30 pkt

30,00 pkt

52,30 pkt

4

SICH POLSKA Ewa Chorążewicz

Skoki 6, 66-300 Międzyrzecz

 

60,08 pkt

15,00 pkt

75,08 pkt

 

Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

************************************************************************************************

Zamawiający uprzejmie informuję o pytaniach do w.w postępowania. Pytania i odpowiedzi

zamieszcza poniżej do pobrania:


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ   <<<pobierz>>>

************************************************************************************************

 

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

SIWZ

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

załącznik nr 1                          FORMULARZ OFERTOWY
załącznik nr 2                          Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
                                                (w zakresie art. 22 ust. 1 punkty 1- 4 ustawy Pzp)

załącznik nr 3                          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 4                          
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
                                                składane na podstawie art. 24 ustawy Pzp)

załącznik nr 5                          Wykaz wykonanych dostaw
załącznik nr 6                          
Istotne postanowienia Umowy
załącznik nr 7                          Oświadczenie z art. 26 ust 2d w związku z art. 24 ust 2 pkt. 5 Ustawy PZP

 


Pozostałe zamówienia publiczne