Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisji w telewizyjnych stacjach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza 
do złożenia oferty na:

 

PRODUKCJĘ I MONTAŻ ANIMOWANEGO SPOTU POKLATKOWEGO ORAZ JEGO EMISJI W TELEWIZYJNYCH STACJACH REGIONALNYCH

z dnia 31.05.2016 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisji w telewizyjnych stacjach

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164)

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

<<POBIERZ>>

 

U W A G A 

KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie informujemy i zmianie w zapisach Zapytania ofertowego.

Zmiana dotyczy ZADANIA 2 i wymagań dla stacji regionalnych:

ü  przynajmniej w 30% spotów winno być zrealizowane między 18.00 - 22.00                              
(z wyjątkiem Telekuriera), gdzie spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed głównymi serwisami informacyjnymi

 

Niniejsza zmiana nie wplywa na termin składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe  <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 1      Formularz ofertowy <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 2      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 4        Istotne Postanowienia Umowy <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 5    Wykaz usług    <<pobierz>>

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne