Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystych i określe

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski"

Numer ogłoszenia: 127364 - 2011
Data zamieszczenia: 24.05.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data obowiązywania: od 24.05.2011 - 01.06.2011 r.

Kontakt:  Mariusz Kumolka, Biuro Projektu WOT, tel. 61/66-45-220, projekt@wot.org.pl

===================================================================

 

Poznań, dnia 14.06.2011 r.  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Znak postępowania: 355/2011


 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j.

ul. Kościuszki 32/34C4

44-200 Rybnik



UZASADNIENIE WYBORU:


Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co do treści, Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, przedstawia się następująco:

 PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Liczba punktów w kryterium:
„Cena brutto oferty”

 

Razem punktów:

 

1.

 

PBS DGA Sp. z o.o.

ul. Junaków 2

81-812 Sopot

208.977,00 zł

41,14 pkt

41,14 pkt

 

2.

 

SMG/KRC Media Poland S.A.

ul. Nowoursynowska 154a

02-797 Warszawa

 245.385,00 zł

35,04 pkt

35,04 pkt

3.

QUALITY WATCH Sp. z o.o.

ul. Goplańska 6

02-954 Warszawa

387.105,60 zł

22,21 pkt

22,21 pkt

4.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

ul. Niedziałkowskiego 18

45-085 Opole

319.308,00 zł

26,93 pkt

26,93 pkt

5.

Ageron Polska

Michał Zieliński

ul. Dąbrowskiego 84B/21

02-571 Warszawa

 232.334,70 zł

37,01 pkt

37,01 pkt

6.

Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.

ul. Wspólna 56

00-687 Warszawa

oraz

Ecorys Polska Sp. z o.o.

ul. Łucka 2/4/6

00-845 Warszawa

438.126,00 zł

19,62 pkt

19,62 pkt

7.

IPC Consulting

Agnieszka Kotlińska

ul. Kukuczki 11/4

50-570 Wrocław

 236.160,00 zł

36,41 pkt

36,41 pkt

8.

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5

99-300 Kutno

348.705,00 zł

24,66 pkt

24,66 pkt

9.

BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j.

ul. Kościuszki 32/34C4

44-200 Rybnik

85.977,00 zł

100,00 pkt

100,00 pkt

10.

General Projekt Sp. z o.o.

ul. Zakole 2

10-699 Olsztyn

 262.000,00 zł

32,82 pkt

32,82 pkt

12.

Instytut Turystyki Sp. z o.o.

ul. Grochowska 341 lok. 265

03-822 Warszawa

 264.450,00 zł

32,51 pkt

32,51 pkt

14.

Public Profits Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

263.785,80 zł

32,59 pkt

32,59 pkt

15.

 

Centrum Badań Stosowanych

Ultex Ankieter Sp. z o.o.

ul. Reymonta 27/6

60-791 Poznań

 236.022,24 zł

36,43 pkt

36,43 pkt

 
Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotowym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców oraz odrzucono dwie złożone następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

11

Centrum Badań  Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o.

ul. Tamka 38

00-355 Warszawa

13

Grupa IQS Sp. z o.o.

ul. Lekarska 7

00-610 Warszawa

Zamawiający informuję, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Plik w formacie pdf:

<<pobierz>>

 

 

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne