Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza
do złożenia oferty na:

 

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PN. SZLAK PIASTOWSKI

z dnia 18.04.2016 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.2164) oraz zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyniki zapytania <<pobierz>> 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadania zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 1                    Formularz ofertowy <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 2                Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 3                    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 4                    Istotne Postanowienia Umowy <<pobierz>>

ZAŁĄCZNIK NR 5                    Wykaz usług w przedmiocie opracowania studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. <<pobierz>>

 


Pozostałe zamówienia publiczne