Zamówienia publiczne

Rozeznanie rynku w zakresie opracowania studium wykonalności projektu pn. "ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PN. SZLAK PIASTOWSKI"

 Poznań, dnia 01.04.2016 r.

 

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

 

ROZEZNANIE RYNKU
NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PN. SZLAK PIASTOWSKI

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia, obejmującego opracowania studium wykonalności dla projektu pn. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski, których opis przekazujemy poniżej.

Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, Działania 4.4 – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Studium wykonalności stanowić będzie obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu i musi być opracowany zgodnie z obowiązującą metodologią, zasadami i wytycznymi IZ WRPO 2014 – 2020. Dokument ten będzie weryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom Beneficjenta. Studium będzie stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwoli na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

W załączeniu <<<pobierz>>> przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 11 kwietnia 2016r. godz. 12:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Projektu Pani Dobiesława Dembecka.

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne