Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługę Audyt zewnętrzny projektu "System Informacji Turystycznej w Wielkopolski"


ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę Audyt zewnętrzny projektu
 „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na usługę Audyt zewnętrzny projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”

, który jest elementem realizacji projektu pt. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usługi zawarte są w załączonej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Treść zapytania ofertowego <<pobierz>>

Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy <<pobierz>>

Załącznik nr  2Oświadczenie Wykonawcy <<pobierz>>

Załącznik nr  3Oświadczenie w zakresie bezstronności i niezależności wykonawcy oraz  każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu <<pobierz>>

Załącznik nr 4Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania <<pobierz>>

Załącznik nr 5Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz kwalifikacjach Wykonawcy <<pobierz>>

Załącznik nr 6Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz Priorytetów II-VI <<pobierz>>

Załącznik nr 7 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – celem weryfikacji, przed podpisaniem umowy po wyborze danego Wykonawcy, czy spełnia on wymogi zadeklarowane w oświadczeniu nr 5 <<pobierz>>

Załącznik nr  8 – Lista lokalizacji Infokiosków oraz turystycznych tablic informacyjnych i tablic E22b <<pobierz>>

*************************************************************************

 

Wyniki zapytania ofertowego

na usługę na usługę Audyt zewnętrzny projektu
System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

 

dla projektu pt. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę audytu zewnętrznego projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce z dnia 12.04.2011 r., ofertę złożyło czternastu następujących Wykonawców:

       1. Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo – Księgowego
„FIN-EKSPERT” Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 148, 75-613 KOSZALIN


2.       DGA Audyt Spółka z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

3.    Grupa  Gumułka – Audyt Spółka z o.o.
ul. J. Matejki 4
40-077 Katowice

4.     Audomax Błażej Biliński & Piotr Dwórnik S.C.
ul. Orzechowa 2, Królikowice
55 - 040 Kobierzyce

5.     AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 3
62 – 510 Konin

6.     „EU-CONSULT” SP.Z.O.O.
ul. Wały Piastowskie 1
80 – 855 Gdańsk

7.     VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk
Al. Roździeńskiego 90/145
40-203 Katowice

8.     Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

9.   KZWS Audyt S.A.
Stary Rynek 38/39
61 – 772 Poznań

10 AUDITIO Sp. z o.o.
ul. Kolarska 141
94-125 Łódź

11 EUROFIN doradztwo i szkolenia sp. z o.o.
ul. Jałowcowa 18 a
32 – 410 Dobczyce

12 Wielkopolskie Centrum  Audytorsko – Księgowe Sp. z. o.o.
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

13 „DPC A. Danylczenko i Spółka” Sp.J.
ul. Konsularna 1/21
45-089 Opole

14 Global Erisson Consulting Sp z o.o.
ul.
Królowej Korony Polskiej 3/2
70-485 Szczecin

 

W dniu 04.05.2011 r. Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium „cena”.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena netto oferty

Razem

1

Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo – Księgowego
„FIN-EKSPERT” Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 148, 75-613 KOSZALIN

 

49,17

2

DGA Audyt Spółka z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

30,10

3

Grupa  Gumułka – Audyt Spółka z o.o.
ul. J. Matejki 4
40-077 Katowice

18,21

4

Audomax Błażej Biliński & Piotr Dwórnik S.C.
ul. Orzechowa 2, Królikowice
55 - 040 Kobierzyce

 

36,88

5

AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 3
62 – 510 Konin

 

100,00

6

„EU-CONSULT” SP.Z.O.O.
ul. Wały Piastowskie 1
80 – 855 Gdańsk

 

33,18

7

VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk
Al. Roździeńskiego 90/145
40-203 Katowice

 

49,58

8

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

16,39

9

KZWS Audyt S.A.
Stary Rynek 38/39
61 – 772 Poznań

 

16,95

 

10

AUDITIO Sp. z o.o.
ul. Kolarska 141
94-125 Łódź

25,65

11

EUROFIN doradztwo i szkolenia sp. z o.o.
ul. Jałowcowa 18 a
32 – 410 Dobczyce

 

50,86

12

Wielkopolskie Centrum  Audytorsko – Księgowe Sp. z. o.o.
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

 

42,14

13

„DPC A. Danylczenko i Spółka” Sp.J.
ul. Konsularna 1/21
45-089 Opole

 

23,14

14

Global Erisson Consulting Sp z o.o.
ul.
Królowej Korony Polskiej 3/2
70-485 Szczecin

 

18,39

 

W wyniku porównania złożonych ofert w oparciu o ww. kryterium, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 3
62 – 510 Konin

z łączną ceną brutto: 3 628,50 zł brutto.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne