Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. Wykonanie, dostawę i montaż turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego celem oznakowania szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 


Dotyczy:       Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego celem oznakowania szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski”

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na zadanie pn. . „Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego celem oznakowania szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski” zawiadamia  o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

MODERAN Bartosz Antoszak
ul. Pszczelarska 2A
46-053 Suchy Bór

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji zapytania ofertowego co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – „cena brutto oferty” oraz „termin realizacji zamówienia”.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Zaoferowana

cena brutto oferty

 

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Cena brutto oferty

 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

 

Razem pkt.

1.

MODERAN Bartosz Antoszak
ul. Pszczelarska 2A, 46-053 Suchy Bór

31.955,40 zł

Do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

70,00 pkt

7,50 pkt

77,50 pkt

2.

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny

65.620,50 zł

Do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

34,09 pkt

30,00 pkt

64,09 pkt

6.

TECHGRAFQ S.C. Zofia Andrzejak Rafał Hoffmann
ul. Kamienna 26, 61 – 423 Poznań

65.768,10 zł

Do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

34,01 pkt

15,00 pkt

 

49,01 pkt

7.

PROMEDIA Ewa Jędrychowska – Matusiak
ul. Bracka 2, 15-239 Białystok

63.960,00 zł

Do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

34,97 pkt

30,00 pkt

 

64,97 pkt

10.

IDP INTERSIGN Marek Józefiak
ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 90-505 Łódź

53.505,00 zł

Do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

41,81 pkt

0,00 pkt

 

41,81 pkt

 

W wyniku oceny złożonych ofert odrzuconych zostało 7 ofert:

 

Lp.

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

 i adres wykonawcy

1.

3.

PLAKPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal

Młynisko 47, 98-350 Biała

2.

4.

FLESH Studio Tomasz Kenig

Królikowo 6, 11-015 Olsztynek

3.

5.

„IM STUDIO.PL” Marcin Waśko

ul. Fredry 2, 33-300 Nowy Sącz

4.

8.

AA Studio KOMBIKO BIS Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 10, 62-064 Plewiska

5.

9.

Ludwik – tur Ludwik Olejniczak

Os. Wł. Łokietka 10/57, 61 – 616 Poznań

6.

11.

BOLTIMOR GROUP Sp. z o.o.

ul. Poznańska 25, 63 – 005 Kleszczewo

7.

12.

Sebline Sebastian Pięta

Tomice ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew

 

Ponadto 2 następujące oferty złożono po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym w pkt. VIII Termin i miejsce złożenia ofert.

13.       KMK GROPU Monika Jurczyńska
             ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice

14.       P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
             ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

 

 Wyniki postępowania <<pobierz>>

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Wykonanie, dostawę i montaż  turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego celem oznakowania  szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski

 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego wykonanie, dostawę  i montaż turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego celem oznakowania szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach zadania publicznego pn. Oznakowanie turystyczne szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopolski realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty do zapytania ofertowego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

 

Ofertę należy złożyć do do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godziny 10:00.

 

Ofertę należy składać:

osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103

lub

przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61 737 Poznań, I piętro, pokój 103.

 

Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego:

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)

61 – 737 Poznań

 

oraz oznakowana napisem:

„Wykonanie, dostawę i montaż  turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego celem oznakowania  szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski”

Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy.

Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty:  30 września 2015r.

 

Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

Dobiesława Dembecka

tel. 61/66-45-236,

e-mail:dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dobiesława Dembecka

Kierownik Projektu

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

 

 

 

Załączniki do pobrania

 

Zapytanie ofertowe <<pobierz>>

Załącznik nr 1          <<pobierz>>

Załącznik nr 2          <<pobierz>>

 

Załącznik nr 3          <<pobierz>>

Załącznik nr 4          <<pobierz>>

 

 


Pozostałe zamówienia publiczne