Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów

Poznań, dnia 07.05.2015 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów” dla projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2015 r. do godz. 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów”, realizowane w ramach projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożyło 5 (słownie: pięciu) Wykonawców:

1)    VCMedia Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 103

53-439 Wrocław

 

2)    Agencja Reklamowa CzArt Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

 

3)    Michał Stopa

ul. Krasnoludków 85

60-193 Poznań

 

4)    CloudQB Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

Dąbrowa k/Poznania

62-070 Dopiewo

 

5)    Lilla House Sp. o.o.

ul. Wigury 21

90-319 Łódź

 

W dniu 07.05.2015 r. o godz. 10:30 Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów”, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryterium oceny:

A.         CENA – 100 %

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium A:
„CENA”

Razem:

1.

VCMedia Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 103

53-439 Wrocław

NIP 8943058218

82,26 pkt

82,26 pkt

2.

Agencja Reklamowa CzArt Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19

53-609 Wrocław

NIP 897134639

72,15 pkt

72,15 pkt

3.

Michał Stopa

ul. Krasnoludków 85

60-193 Poznań

NIP 7772494299

100,00 pkt

100,00 pkt

4.

CloudQB Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

Dąbrowa k/Poznania

62-070 Dopiewo

NIP 7773247048

81,21 pkt

81,21 pkt

5.

Lilla House Sp. o.o.

ul. Wigury 21

90-319 Łódź

NIP 7252060525

52,11 pkt

52,11 pkt

 

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Michał Stopa

ul. Krasnoludków 85

60-193 Poznań

z łączną ceną brutto: 85 900,00 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poznań, dnia 23.04.2015 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się zapytaniem ofertowym na zadanie, obejmujące organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów, których opis przekazujemy w załączeniu.
 
Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Celem wizyt studyjnych jest wzmocnienie promocji szlaku wodnego poprzez organizację szeregu imprez turystyczno-promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski. Wymienić tu należy takie imprezy jak spływy oraz wycieczki na rzekach Wielkiej Pętli Wielkopolski środkami transportu wodnego (barkami), łączone z wycieczkami pieszymi, rowerowymi, konnymi, przejazdami bryczkami, wzbogaconymi zwiedzaniem okolicznych walorów kulturowych i przyrodniczych.
 
W załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty do zapytania ofertowego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 7 maja 2015r. godz. 10:00.
 
Ofertę należy składać:
osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103
lub
przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61 737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań 
oraz oznakowana napisem:
„Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty:  6 czerwca 2015r.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
w sprawach formalnych Przemysław Woźniak,
tel. 61/66-45-236,
w sprawach programu wizyt studyjnych: Irena Frąckowiak,
tel. 61/66-45-235,
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

  

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne