Zamówienia publiczne

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn "Ubezpieczenie infokiosków turystyczych, turystycznych znaków drogowych E-22b oraz turystycznych tablic informacyjnych będących rezultatem realizacji projektu System Infor

Wielkopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn "Ubezpieczenie infokiosków turystyczych, turystycznych znaków drogowych E-22b oraz turystycznych tablic informacyjnych będących rezultatem realizacji projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce".

numer ogłoszenia : 11790 - 2011
data zamieszczenia:  2011-01-24
ogłoszenie o zamówieniu: usługi
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
zgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
data obowiązywania: od 2011-01-24 do 2011-02-02

Kontakt:  Mariusz Kumolka, Biuro Projektu WOT, tel. 61 66 45 220, projekt@wot.org.pl

==================================================================

Poznań, dnia 02 lutego 2011 r. 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

  

Znak postępowania: l.dz. 43/2011


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie Infokiosków turystycznych, turystycznych znaków drogowych E-22b oraz turystycznych tablic informacyjnych będących rezultatem realizacji projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” – zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż cena jedynej złożonej przez Wykonawcę oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

UZASADNIENIE

W dniu 02.02.2011 r. podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, Zamawiający podał Wykonawcy uczestniczącemu w trakcie otwarcia ofert, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 121.000,00 zł brutto. Cena oferty zaproponowanej przez Wykonawcę wyniosła 270.000,00 zł.

W wyniku oceny pod względem formalnym i merytorycznym jedynej złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu oferty, Zamawiający ustalił, iż cena zaproponowana przez jedynego Wykonawcę znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę.

 

<<Pobierz plik w formacie pdf>>

 

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne