Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych

Poznań, dnia 26.03.2015 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu

 

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp. na zadanie pn. „Produkcja gadżetów promocyjnych” dla projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Do terminu składania ofert, tj. do dnia 26.03.2015 r. do godz. 10:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Produkcja gadżetów promocyjnych” realizowane w ramach projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  – ofertę złożył 1 (słownie: jeden) Wykonawca:

1)    Agencja Promocyjna STYLLE s.c.

Iwona Kosakowska, Agata Kasprzak

ul. Garsteckiego 10

60-682 Poznań

 

W dniu 26.03.2015 r. o godz. 10:30 Komisja Oceniająca, powołana przez Dyrektora Biura WOT w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Produkcja gadżetów promocyjnych”, dokonała oceny ofert złożonych dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o wyznaczone kryterium oceny:

A.         CENA – 90 %

B.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 10 %

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium A:
„CENA”

Liczba punktów w kryterium B:
„TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA”

Razem:

1.

 

Agencja Promocyjna STYLLE s.c.

Iwona Kosakowska, Agata Kasprzak

ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań,

NIP 9721155016

 

90,00 pkt

10,00 pkt

100,00 pkt

 

W wyniku oceny złożonych ofert w oparciu o ww. kryteria, stwierdzono, iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wymogi jest oferta firmy:

Agencja Promocyjna STYLLE s.c.

Iwona Kosakowska, Agata Kasprzak

ul. Garsteckiego 10

60-682 Poznań

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Poznań, dnia 13.03.2015 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
                   
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dotyczące produkcji gadżetów promocyjnych
 
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zwraca się zapytaniem ofertowym na zadanie, obejmujące produkcję gadżetów promocyjnych, których opis przekazujemy w załączeniu.
 
Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Celem produkcji gadżetów jest wzmocnienie promocji szlaku wodnego do masowej dystrybucji podczas imprez promocyjnych oraz dla uczestników wizyt studyjnych i konferencji prasowych. Wyprodukowana grupa gadżetów promocyjnych opatrzona zostanie hasłami informującymi o współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dla Beneficjantów w zakresie Informacji i Promocji.
 
W załączniku do niniejszego ogłoszenia przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty do zapytania ofertowego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2015r. godz. 10:00.
 
Ofertę należy składać:
osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103
lub
przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61 737 Poznań, I piętro, pokój 103.
 
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro)
61 – 737 Poznań 
oraz oznakowana napisem
„Produkcja gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty:  25 kwietnia 2015r.
 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie będą rozpatrywane.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
Przemysław Woźniak, tel. 61/66-45-236,
Szymon Kaczmarek, tel. 61/66-45-235,
e-mail: szymon.kaczmarek@wot.org.pl
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne