Zamówienia publiczne

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące utworzenia holenderskiej wersji strony internetowej www.wielka-petla.pl

Poznań, dnia 30 marca 2015r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17/19

61-737 Poznań

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Utworzenie holenderskiej wersji strony internetowej www.wielka-petla.pl" w ramach realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   

Zamawiający, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Utworzenie holenderskiej wersji strony internetowej www.wielka-petla.pl", zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Charlotte Pothuizen NL-PL Translations

ul. Asfaltowa 12 lok. 12

02-527 Warszawa

UZASADNIENIE WYBORU:

W dniu 25.02.2015 r. Zamawiający wysłał pocztą elektroniczną (e-mailem) oraz umieścił na stronie internetowej www.wot.org.pl informację nt. rozeznania rynku na zadanie dotyczące utworzenia holenderskiej wersji strony internetowej www.wielka-petla.pl, w ramach realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”. Rozeznanie rynku miało na celu zebranie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto w/w zamówienia.  Do wyznaczonego terminu w pełni odpowiedziało 8 firm. Średnia szacunkowa wartość w/w zamówienia to kwota 2.762,50 zł netto tj. 653,86 euro. W związku z nieprzekroczeniem progów wymaganych dla zapytania ofertowego, tj. 1 tys. euro, wybór Wykonawcy został przeprowadzony trybem udzielenia zamówienia z „wolnej ręki”.

W związku z wymaganiami rozeznania rynku, aby tłumaczenia tekstów były realizowane przez tłumacza – native speakera, Zamawiający zwrócił się w dniu 20.03.2015r. do wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na rozeznanie rynku, z prośbą o przesłanie cv tłumacza (wraz z referencjami), który będzie wykonywał tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język holenderski. Do ustalonego terminu, Zamawiający otrzymał odpowiedź od 3 Wykonawców. Po weryfikacji doświadczenia tłumacza, Wykonawca zadania został wybrany w oparciu o kryterium najniższej zaproponowanej ceny brutto.

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną brutto wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych ofert (Wykonawcy, którzy potwierdzili że tłumaczenie będzie realizowane przez native speakera).

Porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zaoferowana

cena brutto

 

1

Progres Biuro Tłumaczeń, Centrum Językowe Progres Jagóra i Nordyński Sp. jawna, ul. Wólczańska 127, 90-521 Łódź

4 261,95 zł

2

AFB Tłumaczenia All For Business, ul. Racławicka 15/19 lok. 808, 53-149 Wrocław

3 198,00 zł

3

Charlotte Pothuizen, NL-PL Translations, ul. Asfaltowa 12 lok. 12, 02-527 Warszawa

2 670,00 zł

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, 25.02.2015r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19,
61-737 Poznań
 
ROZEZNANIE RYNKU 
dotyczące utworzenia holenderskiej wersji strony internetowej www.wielka-petla.pl
 
Szanowni Państwo
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zadania: utworzenie holenderskiej wersji strony internetowej www.wielka-petla.pl , którego opis przekazujemy poniżej.
 
Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Zadanie będzie polegało na tłumaczeniu tekstów z języka polskiego na język holenderski przez native speakera. Zapytanie dotyczy tekstów ze strony internetowej www.wielka-petla.pl – treści o tematyce turystycznej. Liczba znaków ze spacjami: ok. 100.000 (słownie: sto tysięcy).
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
 
Celem utworzenia holenderskiej wersji strony, poświęconej Wielkiej Pętli Wielkopolski, jest wzmocnienie promocji tego szlaku wodnego.
 
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 4 marca 2015r. godz. 12:00.
 
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Przemysław Woźniak.
 
 
Z poważaniem
 
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna

 


Pozostałe zamówienia publiczne