Zamówienia publiczne

Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i ...

Poznań, dnia 16 grudnia 2014r.
   
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań
 
 
 
Znak postępowania: l.dz. 689/2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wizualizacja, aranżacja i wykonanie Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów".
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów"zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
„ART-Co.”
Ewa Laskowska
ul. Okrężna 5
05-091 ZĄBKI
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród wszystkich złożonych, ważnych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert – cena brutto oferty.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM:
Numer oferty
 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zaoferowana
cena brutto oferty
 
Liczba pkt w kryterium
Cena brutto oferty
 
Razem pkt.
1
„ART-Co.” Ewa Laskowska
ul. Okrężna 5, 05-091 Ząbki
167 895,00 zł
100,00 pkt
100,00 pkt
2
Deko-BAU sp. z o.o., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin
240 437,94 zł
69,83 pkt
69,83 pkt
3
Agencja M Promotion Sp. z o.o., ul Dobra 27 lok.7, 00-344 Warszawa
231 855,00 zł
72,41 pkt
72,41 pkt
4
WEXPOL Jacek Lewandowski, ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa
214 881,00 zł
78,13 pkt
78,13 pkt
5
VMG Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań
320 630,24 zł
52,36 pkt
52,36 pkt
 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać podpisana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w art. 94 ust. 2 i 3 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poznań: Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 6645233, 234, faks 61 6645235.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wot.org.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wot.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno-plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu, magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. Wizualizacja, aranżacja i wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe i zagraniczne wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu w oparciu o gotowy projekt graficzno plastyczny oraz obsługi technicznej, transportu oraz magazynowania i sprzątania tego stoiska podczas targów. Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce etap II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka, Schematu II Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Informacje ogólne o zamówieniu. Realizacja zamówienia obejmuje szczegółowy zakres następujących zadań. Zadanie nr 1 Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska (30m2) w oparciu o przedstawiony projekt graficzno-plastyczny stoiska. Zadanie nr 2 Usługi w zakresie montażu, demontażu oraz transportu i magazynowania składowania elementów stoiska wraz z niezbędną obsługą techniczną w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykaz targów turystycznych z udziałem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w roku 2015. Dzieło zostanie wykonane za pomocą narzędzi i materiałów pozyskanych przez Wykonawcę. W przypadku stoiska 30m2 Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest każdorazowo do wyposażenia stoiska w media tj. prąd i Internet. Po zakończeniu każdych targów Wykonawca zobowiązany jest do odłączenia ww. mediów oraz demontażu stoiska. Wszelkie koszty przyłączy i eksploatacji mediów leżą po stronie Wykonawcy. Każdorazowe przekazanie stoiska do przechowania Wykonawcy dokonywane będzie w dniu zakończenia imprezy, Wykonawca transportując, montując oraz demontując i magazynując stoisko, zobowiązuje się zapewnić ochronę przekazanego mu mienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia wyposażenia i elementów stoiska targowego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Ewentualne straty Zamawiającego wynikłe z utraty lub zniszczenia elementów stoiska targowego, za które odpowiada Wykonawca, w okresie w którym posiada przedmiotowe elementy, zostaną wówczas pokryte przez ubezpieczyciela Wykonawcy lub z jego własnych środków. Wszelkie koszty przyłączy i eksploatacji mediów leżą po stronie Wykonawcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 60.10.00.00-9, 63.12.20.00-0, 31.50.00.00-1, 39.15.00.00-8, 39.17.20.00-8, 39.14.11.00-3, 39.15.11.00-6, 39.11.20.00-0, 32.33.33.00-9, 32.32.46.00-6, 39.29.85.00-2, 79.95.60.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·         Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie art.22 ust.1 ustawy o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  3 zamówienia/usługi, w skład których – każdego z tych zamówień/usług – wchodziło wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni co najmniej 30 m2 wraz z usługami w zakresie jego montażu, demontażu, obsługi techniczno-serwisowej stoiska oraz załączą dowody, czy zamówienia/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia żadnego dodatkowego warunku w tym zakresie poza treścią wynikającą z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogranicza się do wymogu złożenia w tym zakresie oświadczenia przez Wykonawcę o treści wskazanej w ww. artykule, tj. dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia żadnego dodatkowego warunku w tym zakresie poza treścią wynikającą z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogranicza się do wymogu złożenia w tym zakresie oświadczenia przez Wykonawcę o treści wskazanej w ww. artykule, tj. dysponowaniem odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie art.22 ust.1 ustawy o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  co najmniej 80 tys. zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest dostarczenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości co najmniej 80 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
·         dowodami, o których mowa są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa przy tiret pierwszy, w niniejszym postępowaniu
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacjach lub warunkach określonych poniżej. 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją przedmiotu umowy. 2.Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji gdy towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego Wykonawcy nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji lub na przykład wycofania z rynku. 3.Strony mogą domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie czynnika niezależnego i niezawinionego przez którąkolwiek ze stron, mającego wpływ na realizację postanowień umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony, w takiej sytuacji, o czas występowania siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wot.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, piętro I, pokój 103.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, piętro I, pokój 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II - Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 
 
 

Do pobrania


Pozostałe zamówienia publiczne