Aktualności

"Szlak jako produkt turystyczny" - zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

Nazwa
Warsztaty szkoleniowe „Szlak jako produkt turystyczny”to zadanie realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach popularyzacji turystyki i  krajoznawstwa na terenie województwa wielkopolskiego w 2015 roku.
 
Szlaki turystyczne w Polsce przeszły długą ewolucję, zarówno w aspekcie organizacyjno-technicznym, jak i funkcjonalnym. Przekształcenia dotyczyły z jednej strony rozwoju metodologii wytyczania tras turystycznych i doskonalenia techniki ich znakowania, z drugiej zaś – obejmowały zmiany zadań i ról, jakie miały pełnić w  turystyce. Biorąc pod uwagę tę ostatnią cechę, szlaki turystyczne można traktować jako:
 
element zagospodarowania turystycznego – oznakowana ścieżka ułatwiająca turystom wędrówkę w nieznanym terenie, zapewniająca bezpieczne dotarcie do celu,
-  atrakcję turystyczną – trasy widokowe, krajoznawcze, specjalistyczne etc., wzbudzające zainteresowanie turystów i będące głównym celem podejmowanych przez nich podróży turystycznych,
ważną składową produktu turystycznego touroperatora (produkt turystyczny – impreza/pakiet turystyczny) lub obszaru recepcji turystycznej (produkt turystyczny – obszar),
-  odrębny, samodzielnie funkcjonujący produkt turystyczny – szlak – skomercjalizowana atrakcja turystyczna o charakterze pasmowym (np. szlak tematyczny).
 
Funkcje szlaków odpowiadają różnym możliwym formom istnienia i funkcjonowania tras turystycznych. Można je też postrzegać jako kolejne etapy rozwoju tej samej trasy: od najprostszej do najbardziej złożonej formy organizacyjnej. Oczywiście, nie zawsze każdy „zwykły” szlak może stać się produktem turystycznym. Nie jest to zresztą konieczne. Różne zadania szlaków turystycznych wynikają przecież ze zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań turystów, i to im mają przede wszystkim jak najlepiej służyć.
Każdy obszar na ziemi dysponuje określonymi (większymi lub mniejszymi, wyjątkowymi bądź powszechnymi itd.) zasobami, które decydują o jego potencjale turystycznym, czyli przydatności do rozwoju turystyki. Potencjał jest podstawa tworzenia, rozwoju i przekształceń produktów turystycznych oraz przestrzeni turystycznej. Nie ma jednak miejsc zupełnie pozbawionych zasobów. Do najważniejszych zasobów strukturalnych obszaru zalicza się: walory turystyczne, dostępność komunikacyjną i zagospodarowanie turystyczne.
Szlaki turystyczne można traktować podmiotowo – nie jako środek służący do poznania głównych atrakcji obszaru czy też uprawiania rekreacji, ale jako walor lub atrakcję turystyczną samą w sobie.
 
Warsztaty odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2015 roku w Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” w Ślesinie woj. wielkopolskie. Karta zgłoszenia i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: www.szlaki.szkolenie.pttk.pl Odpłatność za uczestnictwo w Warsztatach wynosi 150 zł od osoby.
 
W celu zapisania się na szkolenie należy:
- przesłać na adres: szlaki@szkolenie.pttk.pl wypełnioną Kartę Zgłoszenia  w do dnia 30 maja 2015 r.
- opłacić wpisowe w wysokości 150 zł od osoby do dnia 10 czerwca 2015 r.
 
 
 
Ramowy program warsztatów
17czerwca 2015 roku
900–1100            przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie;
1100 –1330         I część teoretyczna – wykłady (w tym przerwa na kawę);
1330–1415          obiad;
1415–1930          II część teoretyczna (w tym przerwa kawowa);
2000 –2200        Kuchnia regionalna (ochweśnicka; obsypunka, pyrczok)  elementem produktu –szlak   
18 czerwca 2015 roku
800–845              śniadanie;
900–1300            III część teoretyczna (w tym przerwa na kawę);
1300–1345          obiad;
1400–1930          warsztaty praktyczne w terenie (Uwaga! Należy zabrać wygodny strój turystyczny);
1930–2015          kolacja;
2015–2200         Konkurs krajoznawczy – Czy znam Wielkopolskę?
19 czerwca 2015 roku
800–845              śniadanie;
900–1400            IV część teoretyczna, podsumowanie, wręczenie zaświadczeń (w tym przerwa na kawę);
1400–1500          obiad, zakończenie warsztatów, wyjazd uczestników.

Zakres poruszanej tematyki na zajęciach teoretycznych szkolenia
- prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania szlaków turystycznych ;
- zasady tworzenia szlaków turystycznych (postępowanie administracyjne, dokumentacja szlaku, szlaki  a planowanie przestrzenne);
- zarządzanie i funkcjonowanie szlaków turystycznych;
- szlaki jako komercyjny produkt turystyczny;
- szlaki jako element potencjału turystycznego;
- elementy składowe produktu turystycznego-szlak;
- produkt turystyczny szlak jako składowa produktu turystycznego-miejsce;
- europejskie szlaki kulturowe przebiegające przez Wielkopolskę;
- nowoczesne technologie w planowaniu, zarządzaniu i korzystaniu ze szlaków turystycznych.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Więcej informacji na stronie www.szlaki.szkolenie.pttk.pl
 
Biuro projektu
mail: szlaki@szkolenie.pttk.pl, tel. 22 826 2251 wew. 221
 
Koordynator projektu
Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych,
mail: jsledzinska@pttk.pl, tel. 22 826 57 35, tel. kom. 604 221 377.
 
 

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Pozostałe aktualności