Aktualności

Trwają zapisy na warsztaty szkoleniowe "Szlaki turystyczne - od pomysłu do realizacji"

Nazwa

 Warsztaty szkoleniowe „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji” to zadanie realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze w ramach popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 roku.

Szlaki stanowią ważną część infrastruktury turystycznej, kształtują przestrzeń. Są wspólnym naszym dobrem narodowym. Dlatego też dbałość o ich właściwy stan jest niezwykle ważnym zadaniem.
Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za turystykę, szlaki turystyczne, pracowników parków krajobrazowych, lasów państwowych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się znakowaniem szlaków turystycznych i uczelni wyższych.
Niezwykle ważne jest, aby osoby mające wpływ na ich przebieg, utrzymanie itd. posiadały jak najszerszą wiedzę w tym zakresie, aby w przyszłości unikać niewłaściwego oznakowania, bądź podejmowania się prac bez zabezpieczenia środków, czy też bez uzgodnień przebiegu szlaków
z odpowiednimi właścicielami terenu. Właściwe przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników warsztatów szkoleniowych Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji, będzie owocowało w przyszłości właściwym zagospodarowaniem obszarów w infrastrukturę około turystyczną, w tym znakowane szlaki turystyczne. Właściwie oznakowane szlaki umożliwiają bezpieczne dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych i obiektów krajoznawczych, widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych, które będą promowały walory województwa wielkopolskiego.
Warsztaty odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2014 roku w Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano”
w Ślesinie woj. wielkopolskie. Karta zgłoszenia i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie:
Odpłatność za uczestnictwo w Warsztatach wynosi 150 zł od osoby.
W celu zapisania się na szkolenie należy:
·         przesłać na adres: szlaki@szkolenie.pttk.pl wypełnioną Kartę Zgłoszenia w terminie do 15 maja 2014r.
·         opłacić wpisowe w wysokości 150 zł od osoby do dnia 15 maja 2014 r.
Uwaga! Jedna instytucja może delegować maksymalnie dwie osoby.
 
 
Ramowy program warsztatów
11 czerwca 2014 roku
9 00 –11 00 przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie;
11 00 –13 30 I część teoretyczna – wykłady (w tym przerwa na kawę);
13 30 –14 15 obiad;
14 15 –19 30 II część teoretyczna (w tym przerwa kawowa);
20 00 –22 00 Dziedzictwo kulturowe województwa wielkopolskiego, kolacja – regionalna kuchnia ochweśnicka;
 
12 czerwca 2014 roku
8 00 –8 45 śniadanie;
9 00 –13 00 III część teoretyczna (w tym przerwa na kawę);
13 00 –13 45 obiad;
14 00 –19 30  warsztaty praktyczne w terenie z zakresu znakowania szlaków (Uwaga! Należy zabrać
wygodny strój turystyczny);
19 30 –20 15 kolacja;
20 15 –22 00 Dziedzictwo przyrodnicze województwa wielkopolskiego – prelekcja krajoznawcza;
 
13 czerwca 2014 roku
8 00 –8 45 śniadanie;
9 00 –14 00 IV część teoretyczna, podsumowanie, wręczenie zaświadczeń (w tym przerwa na kawę);
14 00 –15 00 obiad, zakończenie warsztatów, wyjazd uczestników.
 
 
Zakres poruszanej tematyki na zajęciach teoretycznych szkolenia:
– Szlak, jako element przestrzeni turystycznej (geograficznej);
– Szlak, jako element infrastruktury turystycznej;
– Zróżnicowanie szlaków wg różnych kryteriów ich podziału; rodzaje systemów znakowania;
– Organizacja i zarządzanie szlakami w Polsce; system zarządzania szlakami;
– Prawne aspekty funkcjonowania szlaków w Polsce (odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników, prawo autorskie, uzgodnienia przebiegu szlaków);
– Niekomercyjne aspekty funkcjonowania szlaków w Polsce (w tym społeczne potrzeby tworzenia szlaków turystycznych);
– Szlaki a obszary chronione, lasy państwowe;
– Szlaki, jako komercyjny produkt turystyczny;
– Szlaki turystyczne w Europie, Polsce, województwie wielkopolskim (m.in. Wielkopolski System
– Szlaków Rowerowych, Wielkopolski System Szlaków Pieszych, Wielka Pętla Wielkopolski itd.);
– Projekt GPSwielopolska;
– Zasady powstawania szlaków: cele znakowania szlaków, podstawy tworzenia szlaków, organizacja
prac znakarskich, dokumentacja szlaku;
– Znakowanie szlaków turystycznych w PTTK:
– Instrukcja znakowania szlaków turystycznych,
– Zasady prowadzenia prac znakarskich, wiadomości o sprzęcie i technikach znakowania,
– Znakowanie przy pomocy szablonów,
– Znakowanie przy pomocy gotowych znaków i urządzeń,
– Zasady umieszczania znaków,
– Konserwacja i utrzymanie szlaków turystycznych,
– Sprawy finansowe,
– Pozyskiwanie pieniędzy na prace znakarskie (źródła),
– Rozliczanie prac znakarskich,
– Rozliczanie otrzymanych dotacji.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, natomiast osoby, które będą chciały podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie będą mogły w terminie późniejszym przystąpić do eksternistycznego egzaminu znakarza zgodnie z Regulaminem Znakarza Szlaków Turystycznych PTTK.
 
Więcej informacji na stronie www.szlaki.szkolenie.pttk.pl
Biuro projektu
Denise Ślęzak-Michalska, specjalista ZM PTTK ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji,
tel. 22 826 2251 wew. 204.
Koordynator projektu
Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych,
kontakt: mail jsledzinska@pttk.pl
tel. 22 826 57 35, tel. kom. 604 221 377.
 
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 

Pozostałe aktualności